2022-nji ýylyň maý aýyndaky çaklamalar – Jucelino Luz

2022-nji ýylyň maý aýyndaky çaklamalar – Jucelino Luz

Omenleriň ýa-da duýduryşlaryň öňünden kesgitlenmeýändigini, geljekde hiç zat üýtgemese hemme zadyň boljakdygyny ýatladýarys

1 – Gemorragiki dengiz keselini geýýär ,. Meningit, San-Paulu şäherine çykar: Bahia ,, Federal etrap, Espirito Santo, Fortaleza, Minas Gerais, Parana ,, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeaneýro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul Santa Katarina, Sergipe we bolup biler epidemiýalar we bigünä ölümler bolýar;
2 – Suw joşmasy San-Paulu, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeaneýro we (Braziliýanyň ähli demirgazyk we demirgazyk-gündogary) daglyk ýerlerde eňňitleriň uly süýşmeleri bolup, birnäçe adamyň ölmegine sebäp bolar.
3 – 7.0 ýer titremesi pidalara we süýşmelere sebäp bolan Japanaponiýany sarsdyryp biler;
4 – Wýetnamda we Filippinlerde tupan we yssy, ölüme sebäp bolup biler;
5 – Kolumbiýa, Boliwiýa, Peruda, Argentinada, Paragwaýda we Urugwaýda güýçli ýagyş, gales, köp weýrançylyk bilen ýylylyk tolkuny;
6 – Braziliýada zorluk 25% ýokarlanar, kanunlara üns berilmezligi, jeza kodeksiniň üýtgemegi, ulgamdaky ýeňillikler we kemçilikler sebäpli birnäçe problema döredip biler. Braziliýadaky tanymal syýasatçynyň garşysyna döwlet puluny ogurlamak, guramaçylykly jenaýata gatnaşmak we aldawly mahabatda şübhelenmek üçin ýazgarmak mümkinçiligi,
7 -. Aziýada. Taýfun käbir ýerlere urup biler ;. Günorta Koreýa, Japanaponiýa, Hytaý, Filippinler, Päkistan, Owganystan, Laos, Şri-Lanka, Indoneziýa, Malaýziýa; şol ýurtlarda çynlakaý problemalary döredip başlaýan yssy tolkun bilen, ýagyş we suw joşmalary bilen baglanyşykly uly problema bilen ýüzbe-ýüz bolarlar; ýüzlerçe pida …
8 – Peruda 7.0 ýer titremesi merkezi sebite we / ýa-da golaýda,
9 – Owganystandaky terrorçylykly hüjüm 25-den gowrak bigünä adamy öldürdi; Söwda sebitine hüjüm etmek ýurtda köp pidalara sebäp bolup biler;
10 – Täze Zelandiýada we Awstraliýada birnäçe siklon boldy we yssy çynlakaý problemalary döredýär. Suwuň ýetmezçiligi bolsa uly mesele bolar; beýleki tarapdan, bu ýurtlara güýçli ýer titremeler gelýär;
11 – Fijide (adada) 7.0 ýer titremesi pidalara sebäp bolup biler; Ainsagyş we yssy kynçylyklary döredip biler;
12 – Hytaýda kömür känindäki partlama 40 adamy öldürdi; ykdysady krizis ýokarlanýar, hytaýlylara uly kynçylyklar getirýär;
13 – Çilide 7.0 ýer titremesi gorky we howsala döredip biler;
14 – Alýaskada 6.0 ýer titremesi pidalary döredip biler;
15 – Hytaýda 7.0 ýer titremesi; sebite güýçli ýel we ýagyş ýagýar;
16 – Ekwadorda ykdysady kynçylyklar, işsizlik we dawa-jenjel bilen baglanyşykly syýasatçylara garşy demonstrasiýalaryň sany köpelýär; neşe gaçakçylygy;
17 – Italiýada 7.0 ýer titremesi köp pidany getirip biler;
18 – Marokkoda Rihter şkalasynda 6..0 dereje ýer titremesi;
19 – Braziliýanyň prezidentine garşy birleşdirilen protestler, hatda sensasionistik metbugatyň we käbir sosial ulgamlaryň kömegi bilen köp sanly goldawçy getirmeýär we 2022-nji ýyldaky saýlawlar barada alada döredýär;
20 – Fransiýada, 1-nji maýda geçirilen demonstrasiýalarda işiň ýoklugy barada şikaýatlar bolup biler; Makronyň gaýtadan saýlanmagyna garşy signal iberiň we bu ýurtda güýç alyň; ;
21 – Kaliforniýa aýlagynyň golaýynda deňze 6.0 ýer titremesi we San-Fransisko ABŞ-da alada döredip biler;
22 – Birnäçe güýçli tornado Arkanzasa, Ogaýo, Tehas, Demirgazyk Karolina Missisipi, ABŞ-a hüjüm edip, ýurtda weýrançylyklara we köp sanly adam pidalaryna sebäp bolup biler;
23 – Suw, ýel tupanlary Makapa, Rio Branko – Akre we Manaus – Amazonlara baryp biler – köpüsi öýsüz; ejir çeken ýerlerde eýýäm müňlerçe pidalar bar, Dengue, gyzzyrma we Zika bilen baglanyşykly problemalar;
24 – Indoneziýada 7.0 ýer titremesi bolup biler, käbir sebitlerde güýçli şemal, tupan köp zyýan we ölüme sebäp bolup biler. Paýtagtyň golaýynda orta ölçegli uçarlary ýykmagy mümkin edip biler;
25 – Kanadanyň gündogarynda güýçli ýagyşyň bolmagy, uly problemalara, suw joşmalaryna sebäp boldy ;;
26 – Şwesiýada, Norwegiýada, Şwesiýada güýçli ýagyş suw joşmagyna sebäp bolup biler we ölüme sebäp bolup biler, şeýle hem päsgelçilikleriň düşmegine sebäp bolup biler; suw joşmalary we ýollar we obalardaky gaýalar;
27 – Papua Täze Gwineýada ýer titremesi; tupan we yssy köp pidany döredýär
28 – Russiýada güýçli ýer titremesi boldy we bu ýurtda bir hüjüm pida boldy:

29 – Portugaliýada, Ispaniýada we Fransiýada guraklyk, güýçli güýç bilen käbir sebitlerde ýangynyň başlangyjy bolup biler;
30 – Türkiýedäki hüjüm köp bigünä adamy öldürer;
31 – Wenesuelada geçirilen protestler, buýruk bilen Politikonyň ölümi;
32 – Kongo Dominikan Respublikasyndaky täze konfliktler birnäçe adamy öldürip biler; köpçülik ýerinde partlama köp sanly adamy ýaralap biler;
33 – Rihter şkalasynda 6.0 ýer titremesi Kolumbiýada bolup biler we köpleri gorkuzar; Güýçli şemal, güýçli ýagyş bilen käbir sebitlerde suw joşmagy mümkin

34 – planeter togalagyny iň köp hapalaýan ýurtlarda howanyň üýtgemegi ýa-da deňzi dikeltmek üçin anyk taslamalar ýok, Katar, Kuweýt, Saud Arabystany, Kanada, ABŞ, Germaniýa, Hytaý, Ispaniýa, Fransiýa, Taýland, Russiýa, Japanaponiýa, Indoneziýa, Koreýa Günorta Afrika, Meksika, Braziliýa, Awstraliýa, Hindistan we beýleki ýurtlar 2030-njy ýyla çenli bir zat etmek üçin garaşmak isleýärler we global ýylylyk: bu üýtgeşiklik 2040-njy ýyldan 2050-nji ýyla çenli yzyna gaýtaryp bolmaýar. Ilat diňe durmuşa, daşky gurşawa, güýç, ego, pul açgözlügine hormat goýmaýan dolandyryjylary saýlasa, planetany nädip gowulandyrmaly?
35 – Hindistanda söwda merkezine edilen hüjüm paýtagtyň golaýynda köp pidanyň döremegine sebäp bolýar; ýurda güýçli ýagyş ýagdy, guraklyk beýleki sebitlere-de ýaýrady;
36 – Gaitide zorluk ösýär, beýleki tarapdan hüjümler, ýagyş, weýrançylyk köp adamyň pidasy bolup biler;
37 – Gresiýada 6.0 ýer titremesi; we ýylylyk uly problemalara sebäp bolup biler;
38 – Fransiýanyň günortasyna güýçli suw joşmalary tupan bilen paýtagtyň golaýyndaky üçekleri ýaryp biler; Şol bir wagtyň özünde, käbir sebitlerde yssy Fransiýada azalýar; ýaragly hüjüm Fransiýanyň demir ýol menzilinde köp adamy öldürip biler;
39 – Skandinawiýa ýurtlary bilen Russiýanyň arasynda, şol bir wagtyň özünde Ukrainada gaty güýçli dartgynlyk, ýurtda düýpgöter üýtgeşmelere sebäp bolup biler, şeýle hem inflýasiýadan, içerki meselelerden ejir çekýän ruslar, bu ýurtda gozgalaňlara we demonstrasiýalara sebäp bolar;
40 – Jakartada – Indoneziýada Güýçli yssy, güýçli ýagyş, suw joşmalary; pidalara we ýurt üçin kynçylyklara sebäp bolup biler. Wulkan signal berýär we ilaty aladalandyrýar;
41 – Panamada 6.0 ýer titremesi bolup biler we gorkuzyp biler;
42 – Günortada güýçli ýagyş ýagdy (Parana, Santa Katarina we Braziliýada Rio Grande do Sul) kynçylyklara we süýşmelere sebäp boldy; Temperaturanyň duýdansyz peselmegi ýyldyrymdan doly asmany getirýär;
43 – Gimalaý daglarynda 7.0 ýer titremesi bolup, ýurtda zyýan we pidalar boldy;
44– Güýçli siklon Filippinleriň Mýanmara hüjüm edip, köp adamyň ölmegine we müňlerçe öýsüz-öwzarsyz bolmagyna sebäp boldy;
45 – Puerto Rikoda Rihter şkalasynda 7.0 ýer titremesi pidalara sebäp bolup biler.;
46 – Nikaragua, Salwador, Jamaamaýka, Ekwador we Gondurasda ýüzlerçe adamyň öýsüz-öwzarsyz ýaýramagyna, öldürilmegine we öýsüz galmagyna sebäp bolan uly suw joşmalary; güýçli siklon käbir sebitlere ýakynlaşýar;
47 – Hytaýda, Taýwanda, Filippinlerde, Japanaponiýada, Gonkongda we Makaoda güýçli taýfun ýüzlerçe adamyň ölmegine we öýsüz galmagyna sebäp bolup biler
48 – Gunman ABŞ-nyň Nýu-Yorkorkunda we Nýu-Jerside azyndan 8 adamy öldürdi
49 – Pakistanda bolan hüjüm azyndan 20 adamyň ölmegine we onlarça adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy, şeýle hem awtobus heläkçiligi köp adamy öldürdi;
50 – Islandiýanyň günorta-günbatarynda 7.0 ball ululykda ýer titremesi bolar
şol sanda milli paýtagt Reýkýawik. we sebitdäki ýaşaýjylary gorkuzýar; Wulkan köp liçinkalary kowup biler;
51 – Germaniýada we Belgiýada güýçli ýagyş we yssy uly kynçylyklar döredýär, şeýle hem hüjümler birnäçe adamyň pidasy bolup biler;
52 – Russiýa gaz kesýär, Polşa, Germaniýa Bolgariýa, Fransiýa üçin uly kynçylyklar döredýär; Russiýanyň prezidentiniň islegine görä ýüze çykýan şertnamalar bar;

53 – Saud Arabystanynda ýel bilen güýçli ýagyş ýurda zyýan ýetirýär; köpçülik ýerinde bolup biläýjek hüjüm köp adamyň pidasy bolup biler; Nebit tankerinde (zawodda) ýangyn bolmagy mümkin;

  1. Birleşen Arap Emirliklerinde terrorçylykly hüjümde 12-den gowrak adam ölýär we köp adam ýaralanýar; gurluşykda henizem ot ýakýarys;
    55- Italiýada güýçli ýagyş we weýrançylyk, köne jaýlar ýer titremesinden dörän aýylganç sarsgynlar sebäpli şu aýda ýüze çykan sebäplere görä ýykylmak howpy abanmaýar. köpüsi gurluşlara täsir etdi.; köp adamy öldürip biler,Argentina bahalaryň ýokarlanmagyndan ejir çekýär, dolandyryjylar tarapyndan baglaşylan şertnamalar ýurda hasam täsir edip biler, zorlugyň ýokarlanmagy köp bigünä adamyň pidasy bolup biler;
  2. Daniýada we Şwesiýada hüjüm köp adamy öldürip biler;
  3. Bolgariýa, Wengriýa we Serbiýa ýel bilen güýçli ýagyş ölüme weýrançylyga sebäp bolup biler; garşylyklar bu ýurtlarda ýaýbaňlanar;
  4. Wengriýada suw joşmasy, süýşmeler bilen güýçli ýagyşlar ölüme we ýaralanmaga sebäp bolup biler;
  5. Baýksada Santista, Demirgazyk kenar, Braziliýa, güýçli ýagyş, şemal, kynçylyklar we bolup biläýjek süýşmeler, ölümli hadysalar. San-Paulu ştatynyň kenar ýakalaryndan başga ähli sebitleri ýakyn günlerde has durnuksyzlyk we güýçli ýagyş bilen dowam eder. San-Paulunyň ähli sebitlerinde, şol sanda Uly San-Pauloda ýyldyrym çakmak we ýyldyrym çakmak howpy bar. Bank talaňçylygy synanyşygy, şikes ýetmegine we ölümine sebäp bolup biler;
  6. Angliýadaky hüjüm köp adamy öldürip biler, ykdysady krizis ýokarlanýar we käbir sebitlerde güýçli ýagyş, deňizde asylýar;
  7. planeter togalagynyň dürli ýerlerinden göçler bar. Uruş, açlyk, suw ýetmezçiligi, ekspluatasiýa we weýrançylyk sebäpli beýleki ýurtlara köp.

www.jucelinodaluz.com.br

www.jucelinodaluz.fr

www.jucelinoluz.com.br

www.jucelinoluz.com

www.jucelinoluz.tw

www.jucelino.daluz.nom.br

Publicado por JUCELINO NOBREGA DA LUZ

Jucelino Nóbrega da Luz, É escritor, ambientalista , orientador espiritual, visionário de grande credibilidade no mundo , apresentado em alguns meios de comunicação de massa no Brasil , Hong Kong , Japão, França , EUA , como um profeta que pode fazer previsões por meio de sonhos (sonhos lúcidos). Nasceu em Floriano, Maringá, Estado do Paraná. Brasil .Considerado um profeta da era moderna, orientador espiritual . .Tem um trabalho em favor da humanidade , proteção ambiental e da preservação do planeta . ジュセリーノノブレガダルス、 彼は作家、環境保護主義者、精神的顧問であり、世界で大きな信頼を築く先見の明を持っており、夢(明晰夢)を通して予測を行うことができる預言者として、ブラジル、香港、日本、フランス、米国のいくつかのマスメディアで紹介されています。 パラナ州マリンガのフロリアーノに生まれる。 ブラジル。現代の預言者、スピリチュアルガイドと見なされます。 。人類、環境保護、地球の保全に有利な働きをしています。 Jucelino Nóbrega da Luz, He is a writer, environmentalist, spiritual advisor, visionary of great credibility in the world, presented in some mass media in Brazil, Hong Kong, Japan, France, USA, as a prophet who can make predictions through dreams (lucid dreams) . Born in Floriano, Maringá, State of Paraná. Brazil. Considered a prophet of the modern era, spiritual guide. He has a job in favor of humanity, environmental protection and the preservation of the planet. Жуселино Нобрега да Луз, Он писатель, защитник окружающей среды, духовный наставник, провидец, пользующийся большим доверием в мире, представленный в некоторых средствах массовой информации в Бразилии, Гонконге, Японии, Франции, США как пророк, который может делать предсказания через сны (осознанные сны). Родился в Флориано, Маринга, штат Парана. Бразилия Считается пророком современной эпохи, духовным наставником. .Он работает на благо человечества, защиты окружающей среды и сохранения планеты. Jucelino Nóbrega da Luz, 그는 작가, 환경 운동가, 영적 고문, 세계에서 위대한 신뢰의 비전가이며, 꿈 (자각몽)을 통해 예언을 할 수있는 예언자로 브라질, 홍콩, 일본, 프랑스, ​​미국의 일부 대중 매체에 발표되었습니다. 파라나 주 마링가의 플로리 아노 출생. 브라질 : 현대 시대의 선지자, 영적 인도자로 간주됩니다. . 인류, 환경 보호 및 지구 보존을 위해 일하고 있습니다. Jucelino Nóbrega da Luz, C'est un écrivain, environnementaliste, conseiller spirituel, visionnaire d'une grande crédibilité dans le monde, présenté dans certains médias de masse au Brésil, Hong Kong, Japon, France, USA, comme un prophète capable de faire des prédictions à travers les rêves (rêves lucides). Né à Floriano, Maringá, État du Paraná. Brésil, considéré comme un prophète de l'ère moderne, guide spirituel. .Ouvre en faveur de l'humanité, de la protection de l'environnement et de la préservation de la planète. JucelinoNóbregada Luz, 他是一位作家,环境保护主义者,精神顾问,具有远见卓识的世界,曾在巴西,香港,日本,法国,美国的一些大众媒体上作过演讲,他是先知,可以通过梦(清醒的梦)做出预测。 出生于巴拉那州马林加的弗洛里亚诺。 巴西:被视为现代的先知,属灵向导。 致力于人类,环境保护和地球的保护。 Jucelino Nóbrega da Luz, Es escritor, ambientalista, asesor espiritual, visionario de gran credibilidad en el mundo, presentado en algunos medios de comunicación de Brasil, Hong Kong, Japón, Francia, Estados Unidos, como un profeta que puede hacer predicciones a través de los sueños (sueños lúcidos). Nacido en Floriano, Maringá, Estado de Paraná. Brasil Considerado profeta de la era moderna, guía espiritual. .Ha trabajado a favor de la humanidad, la protección del medio ambiente y la preservación del planeta. जुसेलिनो नोब्रेगा दा लूज़, वह एक लेखक, पर्यावरणविद्, आध्यात्मिक सलाहकार, दुनिया में महान विश्वसनीयता के दूरदर्शी, ब्राजील, हांगकांग, जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ बड़े पैमाने पर मीडिया में प्रस्तुत किए गए एक पैगंबर हैं जो सपनों के माध्यम से भविष्यवाणियां कर सकते हैं (आकर्षक सपने)। फ्लोरानो, मारिंगा, पराना राज्य में जन्मे। ब्राजील। आधुनिक युग, आध्यात्मिक मार्गदर्शक का पैगंबर माना जाता है। .हास मानवता, पर्यावरण संरक्षण और ग्रह के संरक्षण के पक्ष में काम करता है। Jucelino Nóbrega da Luz, È scrittore, ambientalista, consigliere spirituale, visionario di grande credibilità nel mondo, presentato in alcuni mass media in Brasile, Hong Kong, Giappone, Francia, USA, come un profeta che può fare previsioni attraverso i sogni (sogni lucidi). Nato a Floriano, Maringá, Stato del Paraná. Brasile Considerato un profeta dell'era moderna, guida spirituale. . Opera a favore dell'umanità, della protezione ambientale e della salvaguardia del pianeta. Jucelino Nóbrega da Luz, Brezilya, Hong Kong, Japonya, Fransa, ABD'deki bazı kitle iletişim araçlarında rüyalar (berrak rüyalar) yoluyla tahminlerde bulunabilen bir peygamber olarak sunulan, dünyadaki büyük güvenilirliğe sahip bir yazar, çevreci, ruhani danışman, vizyonerdir. Floriano, Maringá, Paraná Eyaleti'nde doğdu. Brezilya Modern çağın bir peygamberi olarak kabul edildi, ruhani rehber. .İnsanlık, çevrenin korunması ve gezegenin korunması için çalışır. Jucelino Nóbrega da Luz, เขาเป็นนักเขียนนักสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณผู้มีวิสัยทัศน์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงในโลกซึ่งนำเสนอในสื่อมวลชนบางแห่งในบราซิลฮ่องกงญี่ปุ่นฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาในฐานะนักพยากรณ์ที่สามารถทำนายผ่านความฝัน (ความฝันที่ชัดเจน) เกิดใน Floriano, Maringá, State of Paraná บราซิลถือเป็นศาสดาแห่งยุคสมัยใหม่คู่มือจิตวิญญาณ ทำงานเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการรักษาโลกใบนี้ Jucelino Nóbrega da Luz, Ia adalah seorang penulis, pemerhati lingkungan, penasehat spiritual, visioner dengan kredibilitas besar di dunia, dihadirkan di beberapa media massa di Brazil, Hongkong, Jepang, Perancis, USA, sebagai seorang nabi yang dapat meramal melalui mimpi (lucid dream). Lahir di Floriano, Maringá, Negara Bagian Paraná. Brazil Dianggap sebagai nabi zaman modern, pembimbing spiritual. . Telah bekerja untuk kemanusiaan, perlindungan lingkungan dan pelestarian planet Jucelino Nóbrega da Luz, Han er en forfatter, miljøverner, åndelig rådgiver, visjonær om stor troverdighet i verden, presentert i noen massemedier i Brasil, Hong Kong, Japan, Frankrike, USA, som en profet som kan komme med spådommer gjennom drømmer (klare drømmer). Født i Floriano, Maringá, delstaten Paraná. Brasil. Betraktet som en profet fra den moderne tid, åndelig guide. .Har arbeidet til fordel for menneskeheten, miljøvern og bevaring av planeten. Jucelino Nóbrega da Luz, Er ist ein Schriftsteller, Umweltschützer, spiritueller Berater, Visionär von großer Glaubwürdigkeit in der Welt, der in einigen Massenmedien in Brasilien, Hongkong, Japan, Frankreich und den USA als Prophet vorgestellt wird, der Vorhersagen durch Träume treffen kann (klare Träume). Geboren in Floriano, Maringá, Bundesstaat Paraná. Brasilien. Gilt als Prophet der Neuzeit, als spiritueller Führer. Hat sich für die Menschheit, den Umweltschutz und die Erhaltung des Planeten eingesetzt. Jucelino Nóbrega da Luz Jest pisarzem, ekologiem, doradcą duchowym, wizjonerem o dużej wiarygodności w świecie, przedstawianym w niektórych środkach masowego przekazu w Brazylii, Hongkongu, Japonii, Francji, USA, jako prorok, który potrafi przepowiadać przez sny (świadome sny). Urodzony w Floriano, Maringá, w stanie Paraná. Brazylia, uważana za proroka współczesności, duchowego przewodnika. . Działa na rzecz ludzkości, ochrony środowiska i planety. Jucelino Nóbrega da Luz, Hij is een schrijver, milieuactivist, spiritueel adviseur, visionair met grote geloofwaardigheid in de wereld, gepresenteerd in sommige massamedia in Brazilië, Hong Kong, Japan, Frankrijk, VS, als een profeet die voorspellingen kan doen door middel van dromen (lucide dromen). Geboren in Floriano, Maringá, staat Paraná. Brazilië Beschouwd als een profeet van de moderne tijd, spirituele gids. . Heeft zich ingezet voor de mensheid, de bescherming van het milieu en het behoud van de planeet. Jucelino Nóbrega da Luz, Siya ay isang manunulat, pangkapaligiran, tagapayo sa espiritu, tagatingin ng dakilang kredibilidad sa buong mundo, na ipinakita sa ilang mass media sa Brazil, Hong Kong, Japan, France, USA, bilang isang propeta na maaaring gumawa ng mga hula sa pamamagitan ng mga pangarap (malaswang pangarap). Ipinanganak sa Floriano, Maringá, Estado ng Paraná. Brazil. Itinuring na isang propeta ng modernong panahon, patnubay sa espiritu. .Nagtrabaho sa pabor sa sangkatauhan, proteksyon sa kapaligiran at pangangalaga ng planeta. Jucelino Nóbrega da Luz, Είναι συγγραφέας, περιβαλλοντολόγος, πνευματικός σύμβουλος, οραματιστής μεγάλης αξιοπιστίας στον κόσμο, παρουσιάζεται σε ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Βραζιλία, το Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, ως προφήτης που μπορεί να κάνει προβλέψεις μέσω των ονείρων (διαυγή όνειρα). Γεννήθηκε στο Floriano, Maringá, Πολιτεία της Παρανάς. Βραζιλία. Θεωρείται προφήτης της σύγχρονης εποχής, πνευματικός οδηγός. Έχει εργαστεί υπέρ της ανθρωπότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης του πλανήτη. Jucelino Nóbrega da Luz, Han er en forfatter, miljøforkæmper, åndelig rådgiver, visionær med stor troværdighed i verden, præsenteret i nogle massemedier i Brasilien, Hongkong, Japan, Frankrig, USA, som en profet, der kan forudsige gennem drømme (klare drømme). Født i Floriano, Maringá, Paraná. Brasilien. Betragtes som en profet i den moderne tid, åndelig vejledning. .Har arbejdet til fordel for menneskeheden, miljøbeskyttelse og bevarelse af planeten. ஜூசெலினோ நெப்ரிகா டா லூஸ், அவர் ஒரு எழுத்தாளர், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர், ஆன்மீக ஆலோசகர், உலகில் பெரும் நம்பகத்தன்மை கொண்ட தொலைநோக்கு பார்வையாளர், பிரேசில், ஹாங்காங், ஜப்பான், பிரான்ஸ், அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் சில வெகுஜன ஊடகங்களில் கனவுகள் (தெளிவான கனவுகள்) மூலம் கணிப்புகளைச் செய்யக்கூடிய ஒரு தீர்க்கதரிசியாக வழங்கப்படுகிறார். பரானா மாநிலத்தின் மரிங்காவின் புளோரியானோவில் பிறந்தார். பிரேசில். நவீன சகாப்தத்தின் தீர்க்கதரிசி என்று கருதப்படுகிறது, ஆன்மீக வழிகாட்டி. மனிதகுலம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் கிரகத்தின் பாதுகாப்பிற்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறார். Jucelino Nóbrega da Luz, Han är en författare, miljöaktivist, andlig rådgivare, visionär med stor trovärdighet i världen, presenterad i vissa massmedier i Brasilien, Hongkong, Japan, Frankrike, USA, som en profet som kan göra förutsägelser genom drömmar (klara drömmar). Född i Floriano, Maringá, delstaten Paraná. Brasilien. Anses vara en profet i den moderna eran, andlig vägledning. .Har arbetat till förmån för mänskligheten, miljöskyddet och bevarandet av planeten. Jucelino Nóbrega da Luz, ის არის მწერალი, გარემოს დამცველი, სულიერი მრჩეველი, მსოფლიოში დიდი სანდოობის განწყობილი. წარმოდგენილია ბრაზილიის, ჰონგ კონგის, იაპონიის, საფრანგეთის, აშშ – ს ზოგიერთ მასმედიაში, როგორც წინასწარმეტყველს, რომელსაც შეუძლია წინასწარმეტყველება გააკეთოს სიზმრების საშუალებით (გაბრწყინებული სიზმრები). პარანას შტატი, მარინგა, ფლორიანოში დაიბადა. ბრაზილია. ითვლება თანამედროვე ეპოქის წინასწარმეტყველად, სულიერ მეგზურად. მუშაობდა კაცობრიობის, გარემოს დაცვისა და პლანეტის შენარჩუნების სასარგებლოდ UJucelino Nóbrega da Luz, Ungumbhali, isazi sezemvelo, umeluleki wezikamoya, onombono wokwethembeka okukhulu emhlabeni, owethulwe kweminye imithombo yezindaba e-Brazil, eHong Kong, eJapane, eFrance, e-USA, njengomprofethi ongenza izibikezelo ngamaphupho (amaphupho amahle). Wazalelwa eFloriano, eMaringá, esifundazweni saseParaná. EBrazil.Kuthathwa njengomprofethi wesikhathi sanamuhla, umhlahlandlela ongokomoya. Usebenzele ukuvikela ubuntu, ukuvikelwa kwemvelo kanye nokulondolozwa kweplanethi. Jucelino Nóbrega da Luz, Este scriitor, ecologist, consilier spiritual, vizionar de mare credibilitate în lume, prezentat în unele mass-media din Brazilia, Hong Kong, Japonia, Franța, SUA, ca profet care poate face predicții prin vise (vise lucide). Născut în Floriano, Maringá, statul Paraná. Brazilia. Considerat un profet al erei moderne, ghid spiritual. .Acționează în favoarea umanității, a protecției mediului și a conservării planetei.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: